Strona główna Sprawdź terminy zajęć


ARTIA AKADEMIA ARTYSTYCZNA

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH I AKROBATYCZNYCH


1. Szkoła Tańca “Jast” Zbigniew Zasada z siedzibą przy ul. Lucjana Siemieńskiego 17/5,50-228 NIP: 6950001276, prowadząca działalność pod marką Artia Akademia Artystyczna (dalej także: Artia) zobowiązuje się prowadzić zajęcia taneczne/akrobatyczne przez cały rok szkolny zgodnie z ustalonym harmonogramem dostępnym na stronie www.artia.com.pl

2. Zajęcia taneczne/akrobatyczne są odpłatne według ustalonego cennika. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zostały zapisane na listę uczestników i dokonały bieżącej opłaty. Osoby, które nie dokonały opłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem orazw terminie w nim podanym, nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty przez stronę internetową www.artia.com.pl lub inną formę płatności wskazaną przez Artia Akademia Artystyczna w informacji mailowej przesłanej na miesiąc przed wprowadzoną zmianą.

4. Forma odpłatności : poprzez serwis internetowy -  www.paynow.pl ( https://paynow.pl/regulaminy )

5. Prawo do odstąpienia od umowy:  -ZarejestrowanyUżytkownik ma możliwość podpisania dodatkowej umowy semestralnej, która uprawnia do korzystania ze zniżek i ma prawo rozwiązać w/w umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie (art. 27 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. 2020.287).  W pozostałych przypadkach Użytkownik opłaca zajęcia w cenie regularnej i może w terminie 14 dni odstąpić od zakupu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35) -Rozwiązanie zawartej umowy semestralnej odbywa się za pomocą wypełnienia Oświadczenia rezygnacji przez Klienta i przesłania go na adres piotrkow@artia.com.pl

6. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Artii zajęcia przewidziane w ustalonym grafiku nie mogą się odbyć w formie stacjonarnej, wszystkie zajęcia przewidziane do zrealizowania w danej grupie do końca miesiąca kalendarzowego zostaną odrobione w ciągu kolejnych 30 dni, w tym w formie online.

7. Zapisu osoby niepełnoletniej na listę uczestników zajęć dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

8. Zwroty i reklamacje:

- Opiekun prawny/Uczestnik po dostarczeniu odpowiednich informacji min. tydzień przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć może ubiegać się o zwrot kosztów. - Sytuacje kwalifikujące się do zwrotu kosztów: choroba, kontuzja, inna sytuacja mająca wpływ na obniżenie zdolności psychicznych lub fizycznych uczestnika. -Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania maila z informacją o powodzie ubiegania się o zwrot kosztów. - Reklamacje należy przesyłać drogą mailową na adres piotrkow@artia.com.pl. -Zwrot kosztów nie przysługuje uczestnikom, którzy nie poinformowali pisemnie o swojej nieobecności i nie spełniają wymogów określonych w pkt. 6

9. Faktury za udział w zajęciach będą wystawiane na życzenie Opiekuna prawnego/Uczestnika. Podczas wybierania płatności na artia.com.pl musi zaznaczyć, że chce otrzymać fakturę.

10. Dokonanie wpłaty za zajęcia równoznaczne jest z akceptacją powyższego Regulaminu.

11. Po dwutygodniowym okresie uczestnictwa w zajęciach z tańca i akrobatyki obowiązuje zakup kostiumu treningowego dedykowanego dla danej grupy na bieżący sezon taneczny. Informację o obowiązującym kostiumie należy uzyskać od instruktora prowadzącego zajęcia.

12. Podczas zajęć obowiązuje obuwie sportowe (tenisówki, adidasy, baletki), lub specjalistyczne obuwie taneczne. Buty należy zmieniać przed wejściem na salę. Osoby, nie posiadające właściwego obuwia nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

13. Opiekun prawny uczestnika lub pełnoletni uczestnik akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że stan zdrowia uczestnika zajęć pozwala mu na udział w zajęciach i nie ma w tym względzie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.

14. Artia oraz instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z: nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, nie przestrzegania poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia, niewłaściwego obuwia i stroju, złego stanu zdrowia uczestnika zajęć.

15. Na salach podczas zajęć nie mogą przebywać osoby, które nie są ich uczestnikami, z wyjątkiem lekcji otwartych i innych zajęć wskazanych przez instruktora.

16. W każdym semestrze przewidziane są pokazy wszystkich grup. Koncert noworoczny oraz na zakończenie sezonu są imprezami nieobowiązkowymi, dla opiekunów i publiczności obowiązują bilety.

17. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o porządek i poszanowania mienia. Za wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiada materialnie dana osoba, jeżeli jest pełnoletnia lub jej prawny opiekun.

18. Artia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w szatni, na sali lub w innych miejscach.

19. Filmowanie oraz wykonywanie zdjęć podczas zajęć jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Artii, z wyjątkiem lekcji otwartych i innych zajęć wskazanych przez instruktora.

20. Uczestnictwo w zajęciach równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach, a także na ich wykorzystanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Artii.

21. Opiekun prawny/Uczestnik wyraża zgodę oraz przyjmuje do wiadomości fakt monitorowania sal tanecznych oraz korytarzy w Akademii Artystycznej Artia w celach bezpieczeństwa.

22. Uczestnictwo w zajęciach równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji dotyczących działalności Usługodawcy.

23. Uczestnictwo w zajęciach równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika /rodzica lub opiekuna niepełnoletniego uczestnika, na potrzeby związane z realizacją zajęć.

24. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga właściciel marki Artia.

25. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Tańca “Jast” Zbigniew Zasada z siedzibą przy ul. Lucjana Siemieńskiego 17/5,50-228 NIP: 6950001276 . Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udziela Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą, w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Punkty dotyczące grup turniejowych:

26. Artia Akademia Artystyczna jest Członkiem Zwyczajnym Polskiego Związku Tańca (dalej: PZTan), który jest zrzeszony w międzynarodowej organizacji tanecznej International Dance Organization.

27. Uczestnik zajęć na turniejach i pokazach reprezentuje Akademię Artystyczną Artia.

28. Uczestnik grupy turniejowej, jest zobowiązany do udziału w dwóch poprzedzających turniej lub pokaz treningach.

29. Jeżeli uczestnik nie zastosuje się do punktu nr. 25 regulaminu dotyczącego grup turniejowych, instruktor prowadzący ma możliwość niedopuszczenia zawodnika do turnieju/pokazu.

30. Na udział w warsztatach, turniejach, zajęciach i innych wydarzeniach tanecznych, akrobatycznych prowadzonych przez zewnętrzne podmioty uczestnik zajęć musi uzyskać pisemną zgodę od Akademii Artystycznej Artia.

31. Udział grup turniejowych w zawodach tanecznych, pokazach i warsztatach określa oddzielny regulamin.

32. Opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zajęć / uczestnik pełnoletni oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem obowiązującym w Akademii Artystycznej Artia oraz z „Regulaminem zmiany barw klubowych PZTan” i zobowiązuje się do bezwzględnego ich przestrzegania.